saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จ มอบเข็มที่ระลึกสมาชิกอาสากาชาด ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มอบเข็มที่ระลึกสมาชิกอาสากาชาดปฏิบัติงาน รพ.สมเด็จฯ ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง

ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกสมาชิกอาสากาชาดปฏิบัติงาน รพ.สมเด็จฯ ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง  ตามที่ ฝ่ายการพยาบาล มีภารกิจในการดูแลผู้รับบริการ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทั้งทางด้านการให้บริการการรักษา ดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟู ในด้านต่างๆภายใต้การบริการตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และเนื่องจากมีบุคลากรในการดูแลที่จำกัด และมีภาระงานเป็นจำนวนมาก เพื่อการจัดการ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ ในการนี้มีบุคลากรอาสากาชาด มาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลมาโดยตลอด ฝ่ายการพยาบาลจึงได้จัดพิธีมอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงความยินดี ให้กับอาสากาชาด ในครั้งนี้

 โดยหลังพิธี นางอัญชลี  กัลป์มาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณทางโรงพยาบาลที่เล็งเห็นคุณค่าของอาสากาชาด ให้ได้เข้าร่วมรับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ จำนวน 60 คน

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ