saostar

Banner โฆษณา

นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก แสดงความกตัญญูกตเวที ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ปี 2566

นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก  ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ปี 2566 เพื่อให้ศิษย์แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ พร้อมรับทุนการศึกษากองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก  

 ที่ ห้องประชุมสุทัศน์-แอนนา ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100  ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   อำเภอศรีราชา  นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำพานพุ่มดอกไม้ เข้ากราบขอบคุณ และ แสดงความเคารพคุณครู เนื่องในพิธีไหว้ครู ปี 2566 โดยมี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธี และ กล่าวให้โอวาท แก่นิสิตแพทย์ ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นพิธีสำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยจัดขึ้น เพื่อให้ศิษย์แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ และ ประสบการณ์  เพื่อปลูกฝังให้นิสิตได้ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบประเพณีของไทย และ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตเองด้วย พิธีไหว้ครู จึงเป็นการเชื่อมโยงสายใยแห่งความรัก ความผูกพันระหว่าง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” คือ “ครู” และ “ศิษย์” ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป 

     พร้อมมอบรางวัลลีลาวดีด้านต่างๆ แก่นิสิตแพทย์ ดังนี้  ด้านผลการเรียนดีเด่นประจําปีการศึกษา 2555 , ด้านผลการเรียนดีเด่น ในรายวิชา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ , ด้านนักกิจกรรมดีเด่น , ด้านคุณธรรมจริยธรรม , ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่ฝ่ายแพทย์ฯ , มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตแพทย์ฯ ประจําปีการศึกษา 2565 , มอบเกียรติบัตรแก่ประธานโครงการต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2555  

    จากนั้น นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  เป็นประธานมอบทุนการศึกษากองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ปีการศึกษา 2566  โดยกองทุน หลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2556 ด้วยจิตเมตตาศรัทธาของหลวงปู่ และจิตศรัทธาของเหล่าศิษย์ยานุศิษย์ อาจารย์แพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนให้นิสิตแพทย์มีโอกาสเล่าเรียนอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ ของตนเอง จนสำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงาน การรักษาพยาบาลก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของมวลมนุษย์โดยรวม ซึ่งคณะกรรมการกองทุนประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตแพทย์เพื่อรับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ