saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาอังกฤษกว่าสามล้านบาท


ท่าเรือแหลมบัง จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน 3,150,000 บาท

                วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2566 ) เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท และมอบประกาศนียบัตรให้กับคณะครูที่เข้าร่วมหลักสูตร TESOL เพื่อให้ครูได้ใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา โดยมี นายสายชล เชาว์ไทย รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย คณะครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วม ที่ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด และโรงเรียนบ้านโรงหีบ

                สำหรับโครงการนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล จะต้องมีศักยภาพในการคิด อ่าน และสร้างสรรค์โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นสำคัญ  โดยเริ่มจากการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับเยาวชนและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน  ด้วยเยาวชนเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติจึงได้ให้การสนับสนุนและวางพื้นฐานภาษาอังกฤษ  ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังได้มีประสบการณ์ในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมด้านภาษากับครูภาษาอังกฤษ  โดยจากพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยให้การสนับสนุนโครงการนี้มาเป็นระยะเวลา 11 ปี เป็นเงิน 61,705,000 บาท

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ