saostar

Banner โฆษณา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงานวันทะเลโลก ประจำปี  2566  เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทร  โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย จำนวน  300,000  ตัว ลงสู่ท้องทะเล

วันนี้ ( 8  มิ.ย. 66 ) ที่ สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายธวัชชัย ศรีทอง   ผู้ว่าราชกาจังหวัดชลบุรี    ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี  2566  โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวให้การต้อนรับ และมีนายธเนศ  มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  2  กล่าวรายงานว่า ทั้งนี้สืบเนื่องในปี  2551 ทางองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดอย่างเป็นทางการให้วันที่  8  มิถุนายนของทุกปี  เป็นวันทะเลโลก  เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทร  ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2   ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการ   อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกขึ้น   เพื่อเป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทยในระดับสากล  พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้หันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน  จากนโยบายของรัฐบาลและความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล     โดยในปี 2566n นี้ ภายใต้หัวข้อ  “  เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม “  เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา   และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทะเล และมหาสมุทรของโลก

               โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย เก็บขยะชายหาดบริเวณสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย จำนวน  300,000  ตัว ลงสู่ท้องทะเล ปล่อยหอยมือเสือ  ปลูกปะการังอ่อนหนังดอกเห็ด  ปะการังอ่อนนิ้วมือและปะการังอ่อนนิ้วมือสีดำ ที่อนุบาลสมบูรณ์พร้อมจัดวางในพื้นที่บริเวณเกาะสีชังและใกล้เคียงอีกด้วย


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ