saostar

Banner โฆษณา

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เลื่อนสัญญาบัตร พัดยศ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม

วัดบางพระวรวิหารพระอารามหลวง จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม

                เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2566  ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้ พระเทพชลธารมุนี(ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.7) เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามที่ พระธรรมวชิราลังการ ทางวัดบางพระวรวิหารพระอารามหลวง จึงได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ที่พระอุโบสถวัดบางพระวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เจ้าคณะอำเภอในจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ดร.วิริยพล คณาสิริวัฒน์ ไวยาวัจกรวัดบางพระวรวิหารพระอารามหลวงและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

                ภายในงาน พระธรรมวชิราลังการ เดินทางถึงวัดบางพระวรวิหารพระอารามหลวง พระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ภายในพระอุโบสถ และตั้งขบวนสัญญาบัตร พัดยศ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม อัญเชิญพัดยศ นายวิทยา คุณปลื้ม อัญเชิญสัญญาบัตร  ทำประทักษิณรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนเข้าสู่พระอุโบสถ พระธรรมวชิราลังการ จุดธูปเทียนบูชาพระประธานในพระอุโบสถ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อ่านสัญญาบัตร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กรวดน้ำรับพร และเปิดโอกาสให้ พระสงฆ์และผู้ร่วมงานเข้าถวายมุทิตาสักการะ

                สำหรับประวัติ พระธรรมวชิราลังการ นามเดิม ประจวบ สมชิต เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2488 ที่บ้านเลขที่12 หมู่ 3 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของคุณพ่อเต็ง คุณแม่สง่า สมชิต มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน อุปสมบทเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคมพ.ศ.2509 ที่วัดไร่หลักทอง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โดยมีพระอุปัชฌาย์ พระครูเนกขัมมาภิรมย์ พระกรรมวาจาจารย์ พระครูพิบูลธรรมกิจ พระอนุสาวนาจารย์ พระครูอาทรจริยธรรม  ในพ.ศ.2511 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดเนินสังข์สฤษฏาราม  พ.ศ.2514 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่7 โรงเรียนมิ่งเมืองพัฒนาราม จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2515 สอบได้ประโยค 1-2 สำนักเรียนวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม คณะจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2516 สอบได้ป.ธ.3 สำนักเรียนวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม คณะจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2517 สอบได้ ป.ธ.4 สำนักเรียนวัดธาตุเมืองเก่า คณะจังหวัดขอนแก่นพ.ศ.2521 สอบได้ ป.ธ.5 สำนักเรียนวัดเนินสังข์สฤษฏาราม คณะจังหวัดชลบุรี  พ.ศ.2523 สอบได้ ป.ธ.6 สำนักเรียนวัดคลองใหญ่ คณะจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2540 สอบได้ป.ธ.7 สำนักเรียนวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง คณะจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2554 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 สมณศักดิ์

พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกที่่ พระครูศรีรสุตาลลังการ

พ.ศ. 2540 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระชลธารเมธี

พ.ศ. 2555 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวิสุทธิเมธี

พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศัักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพชลธารมุนี

พ.ศ. 2566 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นธรรมที่่ พระธรรมวชิราลังการ ศาสนกิจวิธานโกศล วิมลปัญญาธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิณสรบวรสังฆาราม คามวาสี


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ