saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนวัดราษฎ์ฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2566

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 91 พรรษา และเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

       ที่   ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นางสาวกรวรรณ  เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 91 พรรษา และ เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายเอกชัย สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาภายใน หรือ "เขียว - เหลืองเกมส์"

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จึงได้จัดการแข่งขันกีฬา "เขียว - เหลืองเกมส์ " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกฎ กติกาพร้อมระเบียบในการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูณ์ แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีในหมู่คณะโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่เป็นกีฬาพื้นบ้าน จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์อีกด้วย 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ