saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

     ที่  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชา นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร้องเพลงชาติ วางพวงมาลา คล้องพวงมาลัยกรพร้อม ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำบูชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนำธูปเก้าดอก ดอกกุหลาบ ถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายเอกรัฐ เกตุวัตถา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำกล่าวคำปฏิญาณตน

     ด้วยในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

     จากนั้นได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนายอำเภอศรีราชา ได้อ่านสาส์นจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีมาถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งฝ่ายปกครองเปรียบเสมือนขุนพลทัพหน้า ที่อยู่ในภูมิภาค คืออำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยมีนายอำเภอเป็นแม่ทัพใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นนายกองทั้งหลาย ในการต่อสู้กับปัญหาด้านต่างๆ ในพื้นที่ตามภารกิจรับผิดชอบ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ