saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จฯ จัดกิจกรรม สัปดาห์คุณภาพและความปลอดภัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรม "สัปดาห์คุณภาพและความปลอดภัย : Quality and Safety Week 2023"  เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

 ที่  ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ได้มีการจัดกิจกรรม "สัปดาห์คุณภาพและความปลอดภัย : Quality and Safety Week 2023"  โดยมี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน และมี นายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ในฐานะ ประธานคณะทำงาน เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ โดยมีเจ้าหน้าที่ พยาบาล และพนักงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ในฐานะ ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้มีการยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน จึงได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์คุณภาพและความปลอดภัย : Quality and Safety Week 2023" ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โดยมีตัวชี้วัด คือ

1. บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ เข้าร่วมอบรม มากกว่าร้อยละ 85 2. บุคลากรสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน มากกว่าร้อยละ 85 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับของโรงพยาบาล จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 250 - 300 คน และได้แบ่งเป็นฐานกิจกรรม ดังนี้  ฐานที่ 1 : การนำองค์กร ฐานที่ 2 : คุณภาพและความปลอดภัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ฐานที่ 3 : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ฐานที่ 4 : ระบบความปลอดภัย ฐานที่ 5 : Patient Safety Goals ฐานที่ 6 : สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร  ฐานที่ 7 : ความปลอดภัยในการทำงาน และ ฐานที่ 8 : ระบบยา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ประธานเปิดงาน  กล่าวว่า  ในการจัดกิจกรรม "สัปดาห์คุณภาพและความปลอดภัย : Quality and Safety Week 2023 ในครั้งนี้ ตนเองในฐานะผู้บริหารของโรงพยาบาล ขอชื่นชมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง การเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย สวมใส่เครื่องแต่งกาย และแบบฟอร์มที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ หรือทำ 5ส อย่างจริงจัง เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกันทำให้เกิดความปลอดภัยในโรงพยาบาลแห่งนี้ เพื่อให้ตัวเรา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้มารับบริการมีความปลอดภัยด้วย นายแพทย์สมยศ กล่าวในที่สุด 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ