saostar

Banner โฆษณา

อบจ ชลบุรี พร้อมรับ รพ สต 118 แห่ง ในจังหวัดชลบุรีมาบริหารจัดการ

องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดชลบุรี มีความพร้อมรับมอบภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 118 แห่ง มาอยู่ในความดูแลแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และ เตรียมงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น และปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสม

วันนี้ ( 29 ตุลาคม 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

                 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 118 แห่ง และบุคลากร จำนวน 853 คน ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีการวางแนวทางการบริหารจัดการระบบสุขภาพยั่งยืน มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่คอยดูแลช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การให้บริการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ ที่เน้นความสะดวก รวดเร็วและทันท่วงที เอื้อต่อการบริการของแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ นายวิทยา  คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ระดับพื้นที่ (ภายใต้กิจกรรม"วัยทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ") โดยมีคณะผู้บริหาร ส.อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้องเพียงกัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คนวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ลดดัชนีมวลกาย ลดโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 1,000 คน

 


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ