saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าชลบุรีเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าชลบุรีเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ที่  อาคารศรีราชาประชาคม นายวรจักร  สถาพรภิญโญ  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมาตรการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรในท้องที่ ดังนั้น เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดี จึงให้อำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประพฤติตน และการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และหากปรากฏว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านประพฤติตนไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบก กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล หรือกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล ให้นายอำเภอพิจารณาตามมาตรการทางปกครองและวินัย ดังนี้ให้อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังไม่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง นายอำเภอสามารถสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน และลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ  หากกรณีดังกล่าวเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้นายอำเภอรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หากผลการสอบสวนมีมูลความผิดจริงสามารถลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

อนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้ว นายอำเภอสามารถใช้ดุลพินิจสั่งพักหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรอผลการสอบสวนทางวินัย หากนายอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นการบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนให้ได้ความว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีพฤติกรรมบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมีคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  พ้นจากตำแหน่ง หากพบว่ากรณียังไม่มีมูลให้ดำเนินการทางวินัย ให้นายอำเภอว่ากล่าวตักเตือนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการ กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ให้อำเภอดำเนินการยกย่องชมเชยให้ปรากฎเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นแล้วรายงานให้จังหวัดชลบุรีทราบ
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ