saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนกว่า 3 ล้านบาท ในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน  เป็นงบประมาณกว่า 3 ล้านบาท

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2566)  ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร  เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับโรงเรียนรอบพื้นที่ทั้งสิ้น 7 โรงเรียน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 3,150,000 บาท โดยมี นายธานี เกียรติ เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง และตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วม ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

                โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล  จะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี

                สำหรับโรงเรียนที่ได้รับทุนในครั้งมีมีทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนบ้านนาวัง  
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ