saostar

Banner โฆษณา

ต้อนรับ "นายอำเภอต่าย" นายอำเภอศรีราชาคนใหม่ จากเกาะล้นตา


ต้อนรับ "นายอำเภอต่าย" สุดยอดนายอำเภอคนเก่งจากเกาะลันตา โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม ชมรมร่วมต้อนรับอย่างเนืองแน่น

ที่  อาคารศรีราชาประชาคม  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา  จำนวนมาก ร่วมให้การต้อนรับ นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา คนใหม่ ที่ย้ายมาจากอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  โดยนายอำเภอได้ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และพร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาอำเภอศรีราชาให้มีความเจริญในทุกๆด้าน  จากนั้นผู้ร่วมงานได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการต้อนรับ 

โดยนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ขอรับของที่ระลึกเป็นอุปกรณ์กีฬาและชุดนักเรียน เพื่อนำไปมอบต่อให้กับสถานศึกษาและนักเรียนที่ขาดแคลนต่อไป  รวมถึงยังมีสมาคม กลุ่มมวลชน ชมรม ภาคเอกชน นำซุ้มอาหารเครื่องดื่มมาบริการผู้ร่วมงานได้รับประทานอีกด้วย

ประวัติการศึกษา

- Master Of Science for Policy,University,UK (ทุนรัฐบาล)

-รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เรียนดี (ทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๕

-นายอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

-นายอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

-ผู้อำนวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 

-หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 

-ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

-เจ้าพนักงานปกครอง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 

-เจ้าพนักงานปกครอง (ผู้ช่วยจ่าจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด บุรีรัมย์ 

-ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ