saostar

Banner โฆษณา

"ขยะและไข่" เทศบาลเมืองศรีราชา สะอาดด้วยอิ่มด้วย

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรม “ขยะแลกไข่” เพื่อให้ชาวบ้านนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มาและไข่กลับไป พร้อมให้ความรู้ถึงปัญหาขยะในแต่ละวัน เพื่อหวังลดปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้ลดน้อยลง

ที่ บริเวณที่ทำการชุมชนซอยจุลินทร์และมิตร นายประภัส เจริญสันติสุขรองนายกเทศมนตรี เมืองศรีราชา เป็นประธานเปิด โครงการคัดแยกขยะลดภาระลดโรค  ภายใต้กิจกรรม “ขยะแลกไข่” เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอย่างไรให้ถูกวิธี โดยกิจกรรมนี้ สืบเนื่องด้วยทางเทศบาลเมืองศรีราชา ได้เล็งเห็นผลกระทบจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ ซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ทางเทศบาลเมืองศรีราชา จึงได้จัดทำโครงการ “ขยะแลกไข่” ขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านแต่ละชุมชนได้คัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น  กระดาษ  ขวดแก้ว  ขวดพลาสติก  เป็นต้น มาแลกไข่ไก่เพื่อนำกลับไปรับประทานแทนที่จะทิ้งให้เปล่าประโยชน์  เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะในพื้นที่ และยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทาง

โดยเมื่อชาวบ้านนำขยะมาแลกไข่ไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลมาคอยคัดแยกขยะที่ชาวบ้านนำมาแลกอีกครั้ง  โดยทางเจ้าหน้าที่จะหมุนเวียนไปตามชุมชนต่าง ๆในพื้นที่ของเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบและรู้ถึงผลกระทบจากขยะแต่ละชนิดที่อาจจะทำร้ายสิ่งแวดล้อมเสียหายจากขยะที่เราทิ้งไป และอาจก่อเชื้อโรคกลับมาทำร้ายเราด้านสุขภาพอีกด้วย รวมถึงในครั้งนี้ยังได้มีการเปิดคิกออ๊ฟโครงการธนาคารขยะตามนโยบายของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ