saostar

Banner โฆษณา

“นายกปื๊ด” เรียกเจ้าของกิจการรายเดิมแสดงสิทธิ ย้ำโปร่งใส ไม่มีใต้โต๊ะ

“นายกฯปื๊ด” เรียก กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าที่ขายของในเกาะลอยรายเดิม มายืนยันสิทธิ์และทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมเข้าไปประกอบกิจการใหม่หากเกาะลอยปรับปรุงเสร็จ พร้อมย้ำทำโปร่งใส  เป็นธรรม ไม่มีใต้โต๊ะ

                เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20  ก.พ. 67 ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วย นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า ที่เคยค้าขายในอาคาร Otop สวนสาธารณะเกาะลอย ก่อนที่จะมีการปรับปรุงก่อสร้างเกาะลอยโฉมใหม่ รวมทั้งที่เช่าห้องน้ำ จำนวน 23 ราย 34 ร้านค้า ที่เคยมีสัญญาเดิมกับเทศบาลเมืองศรีราชา มาเข้าร่วมปประชุมเพื่อยืนยันสิทธิและทำความเข้าใจในการประกอบกิจการใหม่  โดยภายในการประชุมฯ ได้มีการสอบถามความต้องการค้าขายกับกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า และการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีผลในการกำหนดกลุ่มค้าขายให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น มีการแบ่งโซนการค้าขายที่ประชาชนสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อของและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่เป็นสำคัญ อาทิเช่น โซนอาหารและเครื่องดื่ม โซนสินค้า Otop ของที่ระลึก เป็นต้นฯลฯ ซึ่งเทศบาลจะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า เพื่อสร้างความเข้าใจในการค้าขายตามยุคสมัยใหม่ โดยจะมีการนัดประชุมฯ กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าอีกครั้ง รวมทั้งผู้ที่เคยเช่าตู้โค๊ก ตู้เป๊ปซี่ ที่จะมีการจัดรูปแบบการขายแบบใหม่ในลักษณะ  Food Truck (รถขายอาหารเคลื่อนที่) จะแจ้งนัดหมายมารายงานตัวให้ทราบในลำดับต่อไป

                   ซึ่งหลังการประชุมทางนายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง   นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ก็ได้เปิดเผยว่า  การดำเนินการจัดสรรการเข้ามาค้าขายที่เกาะลอยในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองศรีราชาดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริตเก็บเงินใต้โต๊ะ โดย ให้สิทธิ์เจ้าของเดิมเข้ามาค้าขายก่อน   ส่วนค่าใช้จ่ายก็เป็นไปตามระเบียบของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ