saostar

Banner โฆษณา

วัดประชารัฐ วัดสร้างสุข อำเภอศรีราชา แนวทาง 3 5 7 9

นายอำเภอศรีราชา รวมพลัง บ้าน- วัด-โรงเรียน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นย้ำมุ่งมั่นปลูกฝังจิตอาสา เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนวิถีพุทธ ด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ 5 ส. 7 ขั้นตอน 9พื้นที่

ที่วัดโค้งดารา หมู่ 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานในโครงการ วัดประชารัฐ วัดสร้างสุข อำเภอศรีราชา  โดยมี นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอาวุโสศรีราชา ,นายขวัญเลิศ พานิชมาท ประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา ,นายพิชัย โสธรวงศ์ นายกอบต.หนองขาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับเมตตาจาก เจ้าอาวาสวัดโค้งดาราการร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมวัดประชารัฐ วัดสร้างสุข อำเภอศรีราชาในวันนี้ ประกอบด้วยการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกัน การประชาสัมพันธ์งานของอำเภอศรีราชา-หน่วยงานต่างๆ การรับฟังปัญหา-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันเป็นพลังความรู้รักสามัคคี ความเอื้ออาทร และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด 5ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด และสร้างนิสัย

โดย นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า "เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน การพัฒนาจิตใจสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรมวิถี 5ส เป็นฐานชีวิตใหม่ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนั้น เป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างวัดให้เป็นสัปปายะสถาน หรือการมีสภาพที่เกื้อหนุนต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ผลดี คือ การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นการพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ ของวัด-ชุมชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา"

สำหรับในการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ 5 ส. 7 ขั้นตอน 9พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการจับคู่กับวัด ศาสนสถาน สถานศึกษาในสังกัด หรือสถานศึกษาในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ของตำบล เพื่อร่วมกันพัฒนาวัด ชุมชน ประชาชน สถานศึกษาสืบไป
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ