saostar

Banner โฆษณา

ทต.บางพระ เปลี่ยนแผน สถานที่สร้างสำนักงาน เป็นสวนสาธารณะอีกแห่ง

เทศบาลตำบลบางพระเปลี่ยนแผน จากเดิมจะสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ประชาคมใหม่ประชาชนเห็นพ้องสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายร่วมกัน ส่วนสำนักงานมีแผนจะสร้างที่หลังสนามกีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ หรือสนามโค้กเดิมแทนที่

 ที่  ศาลาการเปรียญวัดเขาไม้หน้า ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายลออง พยนต์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนที่ดินอำเภอศรีราชา กำนันตำบลบางพระ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลบางพระ ร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่หมู่ 4 เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ให้ประชาชนชาวบางพระได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายร่วมกัน

สืบเนื่องมาจาก ตามที่ เดิมเทศบาลตำบลบางพระมีความประสงค์ขอใช้ที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน บริเวณที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางพระ  เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ แต่ต่อมาได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว โดยจะจัดทำเป็นสวนสาธารณะ จึงได้จัดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนและออกกำลังกายร่วมกัน ส่วนการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระได้มีการวางแผนไว้ว่าจะย้ายไปสร้างอาคารสำนักงานบริเวณหลังสนามกีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ หรือสนามโค้กบางพระเดิมแทน

 ซึ่งผู้ร่วมประชาคมก็ได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเห็นด้วยกับการสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว โดยคณะผู้บริหารจะได้นำมติดังกล่าวเข้าขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบางพระ และยืนเรื่องขออนุญาตการใช้พื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีต่อไป 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ