saostar

Banner โฆษณา

5 โรงเรียนดังศรีราชา MOU ดูแลนักเรียนนอกสถานที่

5 โรงเรียนดังในศรีราชา เป็น MOU ร่วม 2 หน่วยงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอศรีราชา เพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดูแลนักเรียนนอกสถานศึกษา ช่วยกันดูแลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่สาธารณะ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ Convention Hall ชั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  เรื่อง การส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอศรีราชา นำโดย เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ , ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา , บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  ,นายพิทักษ์ อักษรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา , นางณัฐชา ทองสดายุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม  ,พ.ต.อ.สุรกิจ  อินอ่ำ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา และนางอภิรดี บุญสม ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา  ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  เรื่อง การส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอศรีราชา เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลนักเรียนร่วมกันทั้ง 7 ภาคี ร่วมกัน เพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดูแลนักเรียนนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการช่วยกันดูแลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่สาธารณะ  

               สืบเนื่องจากกังวลเรื่องพฤติกรรมการเข้ากลุ่มร่วมกันของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาหลังเลิกเรียน ภายใต้เครื่องแบบนักเรียน และความกังวลเรื่องการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ กับโรงเรียนชั้นนำในอำเภอศรีราชา เพื่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพ นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  โรงเรียนศรีราชา และโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม  โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ตามนโยบายความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แม้ขณะที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา สถานที่สาธารณะ หรือมาใช้บริการในศูนย์การค้า จึงได้ตกลงที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลนักเรียนร่วมกันทั้ง 7 ภาคี ร่วมกัน เพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดูแลนักเรียนนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการช่วยกันดูแลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่สาธารณะ  โดยในวันนี้ ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการสื่อสาร และการสังเกตบุตรหลาน และเยาวชนในการดูแลของผู้ปกครองจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ