saostar

Banner โฆษณา

นายก อบจ ชลบุรี เปิดอาคารเรียนอาคารวิทยพัฒน์ งบเกือบ 50 ล้านบาท

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดอาคารเรียนอาคารวิทยพัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ภายใต้งบประมาณเกือบ 50 ล้านบาท เป็นอาคารเรียน คสล. 6 ชั้น เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา

วันนี้ ( 17 พ.ค. 67) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนอาคารวิทยพัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงินจำนวน 49,953,000 บาท เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองขาม และให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี รองนายก สมาชิกสภาอบจ.ชลบุรี ผู้บริหารเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้บริหารงาน อบต.หนองขาม นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมเปิดป้ายอาคารเรียน (อาคารวิทยพัฒน์) เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

เนื่องด้วยโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 2,448 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 137 คน มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลวัดหนองค้อ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้โอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นเวลา 17 ปี 4 เดือน 21 วัน โดยได้รับการสนับสนุนในด้านของงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียน การสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมตามโครงการอื่น ๆ  ที่หลากหลายอีกมากมาย ทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายกวิทยา คุณปลื้ม เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษา ที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีทักษะในการอยู่รอดในยุคดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้จัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 6 ชั้น ขนาดกว้าง 12.90 เมตร ยาว 58.50 เมตร จำนวนทั้งสิ้น 49,953,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ