saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เทศบาลนครแหลมฉบังจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันนี้ ( 7 พฤษภาคม 2567) นางจิตดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานใน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปกป้อง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ  โดยมีนางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ตาก้อง ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4 แห่งในเขตเทศบาล และผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

"โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๗๕ นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น (หนึ่งแสนแผ่น) สำหรับมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อไป 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ