saostar

Banner โฆษณา

รพ.สมเด็จฯ สดุดี เชิดชูเกียรติ นางฟ้าพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล ประจำปี 2567

ที่ บริเวณชั้น 2  อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ได้มีการจัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติวิชาชีพพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากล2024   ซึ่งมี คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม

 เนื่องด้วยในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี  สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ  ได้กำหนดให้เป็น “วันพยาบาลสากล” เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้แก่มวลมนุษย์ รวมถึงมีเจตจำนงให้พยาบาลทั่วโลกรวมพลัง ร่วมมือกันจัดกิจกรรบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน 

     โดยในปี 2567 นี้ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลสากล2024 ไว้ว่า  พยาบาล คือ อนาคตและอำนาจทางเศรษฐกิจในการดูแลสุขภาพ   โดยสภาการพยาบาลมีความเชื่อมั่นว่า พยาบาล คือ อนาคตและอำนาจทางเศรษฐกิจในการดูแลสุขภาพ รวมถึงเป็นพลังสำคัญในการดูแลระบบสุขภาพให้ประชาชนของประเทศมีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลขึ้นโดยมี พิธีการเชิดชูเกียรติวิชาชีพพยาบาล มอบเกียรติบัตรและรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาลและกิจกรรมขอบคุณพยาบาล

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ