saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าฯชล เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  และมอบ แผ่นธรรมนาวา "วัง" ภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม พระราชทานให้กับพุทธศาสนิกชนในกาลนี้ด้วย

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ วัดรังษีสุทธาวาส (ไร่กล้วย) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

               โดยกิจกรรมภายในพิธี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ถวายสักการะธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวนำคำถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

               ทั้งนี้ นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เข้าพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา "วัง" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา "วัง" ให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 200,000 แผ่น ซึ่ง แผ่นธรรมนาวา "วัง" นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วย หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 ก่อนนำมาแจกให้กับพุทธศาสนิกชนในกาลนี้ด้วย

    

  

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ