saostar

Banner โฆษณา

นิคมฯแหลมฉบัง จัดโครงการ Eco School การรีไซเคิลขยะและการสร้างมูลค่า

นิคมฯแหลมฉบัง จัดโครงการ Eco School "การรีไซเคิลขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ"เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง "การรีไซเคิลขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ" อีกทั้งเป็นการสร้าง Role Model School นำร่องในการบริหารจัดการขยะ

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 จัดโครงการ Eco School ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง "การรีไซเคิลขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ" อีกทั้งเป็นการสร้าง Role Model School นำร่องในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือการสร้างเครือข่ายระหว่างนิคมฯ - โรงเรียน - โรงงานและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยมีนางณิชนันทน์ คงรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ โดยมีนายพจน์ปรีชา เกษมวนานิมิต ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) และพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากนิคมฯ แหลมฉบัง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจและเพิ่มความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ให้กับนักเรียน ผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบนิคมฯ

นอกจากนี้ยังได้ฝึกสอนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปบำรุงพืชผักสวนครัว โดยไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกที่เหลือใช้ มาตัดตกแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆทาสีสวยงาม เป็นการลดขยะประเภทพลาสติก ช่วยในการลดโลกร้อน  ต่อยอดให้เด็กนักเรียนนำเอาความรู้ที่ฝึกอบรมไปใช้ที่โรงเรียนและบ้าน บางคนอาจจะมีไอเดียคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปจำหน่ายเพิ่มมูลค่าเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทาง


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ