saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออก จัดกอล์ฟการกุศล RMUTTO GOLF CHARITY 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก จัดกิจกรรม RMUTTO GOLF CHARITY 2024   เพื่อกิจกรรมกองทุนนักศึกษาสนับสนุนกิจกรรม การออกกําลังกายให้แก่บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจกีฬากอล์ฟ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ฤกษชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม RMUTTO GOLF CHARITY 2024 ณ สนามกอล์ฟบางพระอินเตอร์เนชั่นแนล ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม RMUTTO GOLF CHARITY 2024  ขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม การออกกําลังกายให้แก่บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจกีฬากอล์ฟ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับสมทบงบประมาณในการดําเนินงานจากผู้สนับสนุน ให้เกิดความราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาครัฐเเละเอกชน เช่น สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบาพระ , นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย (เอส .อาร์ พีอี กรุ๊ป ), สมาคมศิษย์เก่าจักรพงษ์ภูวนารถ (Chayo Group Pcl.) ,สมาคมศิษย์เก่าเกษตรกระทิง Thaioil , ชโยกรุ๊ป  จำกัด(มหาชน)  กิจกรรม RMUTTO GOLF CHARITY 2024 ในครั้งนี้ จัดการแข่งขันออกเป็นประเภททีมกิตติมศักดิ์ (VIP) และประเภท ทีมทั่วไป ชิงถ้วยรางวัล จากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ